Projects

در حال حاضر آزمايش ها و پروژه هاي زير در اين آزمايشگاه به انجام رسيده است:

 1-    پروژه مدل‌سازي آزمايشگاهي موجشكن بندر جزيره هندورابي

(طرف قرارداد: شركت سرمايه‌گذاري و توسعه كيش (كارفرما) - شركت ساختماني بهمبر (پيمانكار) - شركت مهندسان مشاور فرا دريا عرشه (مشاور))
چكيده:
كشور ايران به دليل دارا بودن مرزهاي طولاني دريايي در شمال و جنوب و همچنين حجم وسيع مبادلات تجاري دريايي و بهره‌برداري از منابع دريايي، داراي تعداد زيادي بندر كوچك يا بزرگ بوده و تعداد زيادي نيز در دست مطالعه يا احداث مي‌باشد كه در اغلب آن‌ها از موج‌شكن هاي توده سنگي براي ايجاد حوضچه آرام بندر استفاده مي‌شود. در برخي از مناطق جنوبي و شمالي كشور، معادن سنگ باكيفيت مناسب در فواصل دوري از محل پروژه قرار دارد كه تهيه آن مستلزم افزايش زمان پروژه، تحميل هزينه‌هاي مضاعف حمل مصالح و تخريب محيط‌زيست مي‌گردد.
با توجه به اهميت پروژه طراحي و ساخت موجشكن‌هاي بندر تداركاتي- مسافري در جزيره هندورابي ساخت مدل فيزيكي پروژه حاضر از طرف شركت ساختماني بهمبر به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي واگذار گرديده وهدف اصلي آن مدل‌سازي و بررسي آزمايشگاهي پوششهاي بلوك بتني آنتي‌فر در موجشكن جزيره هندورابي مي‌باشد.
 
 
2-    پروژه مدل‌سازي آزمايشگاهي رفتار ژئوبگ‌ها به عنوان پوشش موج‌شكن‌ها
(طرف قرارداد: قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) - قرب نوح (ع)- موسسه مهندسين مشاور ساحل)
چكيده:

در كشور ما نيز با توجه به لزوم استفاده از مصالح نوين، استفاده از مصالح ژئوسنتتيكي در پروژه‌هاي عمراني گسترش يافته است. يكي از موارد استفاده مصالح ژئوسنتتيكي كاربرد آن در سازه‌هاي دريايي مي‌باشد. در برخي از مناطق كشور اجراي موج شكن و سازه‌هاي حفاظت از ساحل با استفاده از مصالح سنگي توجيه پذير نبوده و لذا جايگزين كردن مصالح ديگر بجاي مصالح سنگي گزينه مناسبي مي‌باشد. همچنين در برخي از نواحي ساحلي به دليل شرايط اقليم موج منطقه كه امواج كم ارتفاع و با انرژي كم مي‌باشد، مي‌توان از مصالح جايگزين مانند پوشش‌هاي ويژه (ژئوتيوب، ژئوبگ و ...) در سازه‌هاي ساحلي و حفاظت از ساحل استفاده كرد.

طرح ساخت بنادر كوچك مردمي در سواحل و جزاير جنوبي كشور در راستاي گسترش عدالت و توسعه نواحي محروم در دستور كار دولت محترم قرار گرفته و از اين رو با شرايط مختلف طراحي و اجرا در اين مناطق مواجه هستيم؛ بنابراين طرح جايگزيني پوشش‌هاي حفاظ موج شكن‌ها و بررسي اين پوشش‌هاي ويژه اهميت دارد. بر اين اساسي پروژه تحقيقاتي از طرف قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) - قرب نوح (ع)- موسسه مهندسين مشاور ساحل به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي واگذار گرديد و هدف اصلي آن مدل‌سازي و بررسي آزمايشگاهي اين پوشش‌هاي ويژه در موج‌شكن‌ها بوده است.

 
 
3-    پروژه مدل‌سازي آزمايشگاهي گابيون مترس‌ها به عنوان پوشش‌هاي جديد براي موج‌شكن‌ها و حفاظت از سواحل
(طرف قرارداد: قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) - قرب نوح (ع)- موسسه مهندسين مشاور ساحل)
چكيده:
گابيون‌ها پوشش‌هاي تركيبي از شبكه‌هاي ژئوگريد براي نگه‌داشتن مصالح دانه‌اي ساخته شده و به شكل مترس در كنار هم قرار داده مي شوند. در مقايسه با پوشش‌هاي سنتي ريپ رپ، گابيون‌ها نيروي موج را در كل طول سازه پخش كرده و استفاده از شبكه‌ي ژئوگريد سبب مي‌شود كه سنگ‌دانه‌هاي داخلي گابيون به صورت گروهي عمل كنند. بنابراين طرح جايگزيني پوشش‌هاي حفاظ موج شكن‌ها و بررسي اين پوشش‌هاي ويژه اهميت دارد. بر اين اساس پروژه تحقيقاتي در همين غالب از طرف قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)- قرب نوح (ع)- موسسه مهندسين مشاور ساحل به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي واگذار گرديده است كه اين پروژه با موفقيت به اتمام رسيده است.
 
 
4-    پروژه مدل‌سازي آزمايشگاهي بلوك‌هاي بتني بهم پيوسته (ACB) به عنوان پوشش‌هاي جديد براي موج‌شكن‌ها و حفاظت از سواحل
(طرف قرارداد: قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) - قرب نوح (ع)- موسسه مهندسين مشاور ساحل)
چكيده:
اگر برداشت سنگ از معدن به دلايلي مثلاً فاصله زياد اقتصادي نباشد يا سنگ‌هاي با كيفيت مناسب وجود نداشته باشد، مي توان از بلوك‌هاي بتني استفاده نمود. بلوك‌هاي بتني به جاي آرمورهاي بسيار سنگين استفاده مي‌شوند. به طور كلي بلوك‌هاي سنگي سنگين‌تر از 10 الي 15 تن به ندرت يافت مي‌شوند. مي‌توان به جاي آرمورهاي سنگي بسيار سنگين از بلوك‌هاي بتني سبك‌تر استفاده كرد. زيرا ضريب پايداري بلوك‌هاي بتني بيشتر از قطعات سنگي است. براي افزايش سرعت اجرا و كاهش وزن بلوك‌هاي بتني منفرد مي‌توان بلوك‌هاي بتني را به صورت مترسي به يكديگر متصل نمود كه در اين صورت بلوك‌هاي بتني به هم پيوسته مي‌توانند به عنوان پوشش بر روي بدنه موج‌شكن و يا حفاظت از سواحل به كار گرفته شوند. بلوك‌هاي به هم پيوسته بتني نوعي پوشش انعطاف پذير از بلوك‌هاي بتني به شكل‌هاي مختلفي است كه مي‌تواند به عنوان پوشش از بدنه موج‌شكن‌ها محافظت مي‌نمايند.

ژئوتيوب در محل مورد نظر مستقر شده و درون آن با استفاده از ماسه بستر دريا پر مي‌شود و سپس لايه پوشش محافظ بلوك‌هاي به هم پيوسته بتني اجرا مي‌گردد. بدين ترتيب سرعت اجراي پروژه افزايش مي‌يابد و با توجه به فاصله معدن سنگ مي‌تواند كاهش هزينه پروژه را در پي داشته باشد. بر اين اساس پروژه تحقيقاتي در همين غالب از طرف قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) - قرب نوح (ع)- موسسه مهندسين مشاور ساحل به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي واگذار گرديده است كه اين پروژه با موفقيت به اتمام رسيده است.

 
 
5-    بررسي آزمايشگاهي تأثير دورپيچ بر آبشستگي اطراف پايه استوانه‌اي
(پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي- دانشجو: مجيد باوندپور، استاد راهنما: دكتر سعيدرضا صباغ يزدي)
چكيده:
پل يكي از مهمترين سازه‌هاي مهندسي است كه براي گذر از عرض رودخانه مورد استفاده قرار ميگيرد. وجود پايه پل در جريان رودخانه باعث برهم زدن الگوي طبيعي جريان و افزايش تنش برشي بستر اطراف پايه مي‌شود كه در نتيجه پديده شستگي بستر اطراف پايه رخ خواهد داد. شسته شدن بستر اطراف پايه پل باعث ناپايدار شدن پايه پل و در نهايت باعث تخريب كل سازه پل مي‌شود. آبشستگي حول پايه پل يكي از مهمترين عوامل خرابي پل‌ها گزارش شده است. لذا بررسي راه‌هاي مقابله با آبشستگي اطراف پايه پل از اهميت فراواني برخوردار است.

در اين پروژه تاثير استفاده از دورپيچ روي ميزان عمق و نرخ آبشستگي بررسي شده‌است. همچنين هندسه بهينه براي اين دورپيچ مورد مطالعه آزمايشگاهي قرار گرفته شده‌است. آبشستگي حول پايه استوانه ايي و روي بستر رسوب غير چسبنده (رسوب ماسه) انجام شده است.

 
 6-    مدل‌سازي تخليه رسوب مخزن سد (فلاشينگ)
(پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش مهندسي آب-هيدروليك - دانشجو: حسام احمدزادگان، استاد راهنما: دكتر محمدرضا كاويانپور)
چكيده:
در بحث تخليه رسوب انباشت شده پشت روزنه‌ها يكي از روش‌هاي پربازده بحث رسوب شويي يا همان فلاشينگ مي‌باشد. فلاشينگ در تخليه سدها به دو قسمت فلاشينگ تحت فشار و فلاشينگ آزاد تقسيم مي‌شود. بدين منظور از يك مدل فيزيكي متشكل از يك فلوم آزمايشگاهي براي ساخت يك نمونه با روزنه مربعي استفاده گرديد و پارامترهاي موثر بر فلاشينگ تحت فشار اعم از هد آب، ابعاد روزنه، نوع رسوب و همچنين ارتفاع رسوب پشت روزنه مورد مطالعات آزمايشگاهي قرار گرفت. با تغييرات هد آب و ارتفاع رسوب و رسوب‌هاي با دانه‌بندي متفاوت و تكرار آن‌ها هندسه روزنه بر اساس اين پارامترها مورد ارزيابي قرار گرفت. ارزيابي مدل فلاشينگ در حالت‌هاي رسوب در كف دهانه و همچنين دهانه مستغرق در رسوب نتايج متنوعي به همراه داشت و عوامل موثر بر رسوب شويي در اين شرايط بررسي گرديد. از جمله نتايج حاصل شده از آزمايش مي‌توان به تاثير حداكثري دبي خروجي بر فلاشينگ تحت فشار اشاره كرد. از پارامترهاي موثر ديگر مي‌توان به ابعاد روزنه و دانه‌بندي رسوب و ارتفاع آب اشاره كرد. تاثير پذيري عمق، عرض و ارتفاع حفره رسوب شويي كه از مشخصه‌هاي رسوب‌ شويي محسوب مي‌شوند از متغيرهاي آزمايشگاهي متفاوت است. به طور مثال تغيير ابعاد روزنه تأثير كمي بر عمق آبشستگي دارد اما بر عرض آبشستگي بسيار تأثير گذار است.
 

7-   بررسي آزمايشگاهي افت ارتفاع موج و انتقال رسوبات ريزدانه

(پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي دريايي- دانشجو: فرزين صمصامي، استاد راهنما: دكتر محسن سلطانپور)

چكيده:

گرچه سواحل پوشيده از رسوبات ريزدانه چسبنده چندان فراوان نيستند، اما نمونه ­هايي در بسياري از مناطق ساحلي جهان يافت مي شوند كه معمولاً در نزديكي رودخانه هاي بزرگ قرار دارند. سطح بستر چنين سواحلي اغلب با لايه هاي خاصي از رسوبات نرم پوشيده شده است. نمونه هاي فراواني از سواحل لجني كه معمولاً در نزديكي رودخانه هاي بزرگ قرار دارند، وجود دارد. از جمله اين مناطق درياي آرياكه در ژاپن، خليج سانفرانسيسكو، سواحل لويزياناي غربي، سواحل غربي شبه جزيره مالزي و سواحل شمالي چين مي باشد. شكل هاي زير نواحي داراي رسوبات چسبنده در خليج فارس و همچنين ساحل هنديجان را نشان مي دهد. در تحقيق حاضر كاهش ارتفاع موج با انجام يك سري بررسي ­هاي آزمايشگاهي در فلوم موج بر روي كائولينيت تجاري مورد مطالعه قرار گرفته است. چيدمان آزمايشات در فلوم بصورت زير انجام گرفته است.

 
 
 
 
     

8-    بررسي آزمايشگاهي تشكيل موجك هاي ماسه اي تحت شرايط مختلف موج و جريان

(استاد راهنما: دكتر كوروش حجازي، همكار پژوهشي: فرزين صمصامي)

چكيده:

در اين آزمايشات ارتفاع و فاصله بين موجك ها تحت اثر شرايط مختلف موج و جريان و تاثير پارامترهاي آنها بر موجك بررسي گرديد. چيدمان آزمايشات در فلوم بصورت زير انجام گرفته است.
 

 

 

9-   ارزيابي رفتار ژئوتيوب تحت بارهاي ديناميكي در سواحل

(پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي- دانشجو: محمد غلام كاظميني، استاد راهنما: دكتر مصطفي زين الديني و دكتر فريدون وفايي، همكار پژوهشي: فرزين صمصامي)

چكيده:

امروزه استفاده از ژئوسينتتيك ها (Geosynthetics) از قبيل ژئوتكستايل (geotextiles)، ژئوگريد (geogrids)، ژئوممبرين (geomembranes) و ژئونت (geonets) در مهندسي عمران گسترش پيدا كرده است. يكي ديگر از اين مواد كه امروزه در كارهاي ساحلي و دريايي استفاده فراواني از آن مي شود، ژئوتيوب (geotube) مي باشد. Geotube متشكل از چندين صفحه geosynthetic مي باشد كه بهم دوخته شده اند و قادر به تحمل فشار اسلاري (ماده پركننده) داخل آن مي باشد. از ژئوتيوب براي ساخت دايك هاي ساحلي، پوششهاي ساحلي، حفاظت از ساحل، جتي و موجشكن استفاده مي شود. در اين پايان نامه اثر ژئوتيوب در كاهش ارتفاع موج بصورت آزمايشگاهي بررسي شده است.
 
  
 
تاریخ به روز رسانی:
1395/04/30
تعداد بازدید:
7681
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.