پرسنل

  • مديريت آزمايشگاه:

دكتر محمدرضا كاويانپور
دانشيار
id@kntu.ac.ir
id=kavianpour

  • كارشناسان آزمايشگاه:
علي خراساني زاده
كارشناس فني


عباس مقسومي
كارشناس فني


اميد امين‌الرعايايي
دانشجوي دكتري
مهندسي آب
id@sina.kntu.ac.ir
id= o.aminoroaya 
 
سيد هومن موسوي
دانشجوي دكتري
مهندسي آب
id@mail.kntu.ac.ir
id= h.mousavi
 
 
محمد كاظم شريفيان
 
دانشجوي دكتري
مهندسي آب
id@sina.kntu.ac.ir
id= m.sharifian

فرزين صمصامي
فوق دكتري
مهندسي سواحل
id@dena.kntu.ac.ir
id= samsami

دكتر محمدرضا كاويانپور
دانشيار
id@kntu.ac.ir
id=kavianpour
دكتر كوروش حجازي
استاديار
id@kntu.ac.ir
id=hejazik
دكتر محسن سلطانپور
دانشيار
id@kntu.ac.ir
id=soltanpour
دكتر حميد شاملو
دانشيار
id@kntu.ac.ir
id=shamloo
دكتر فرهاد يكه يزداندوست
دانشيار
id@kntu.ac.ir
id=yazdandoost
دكتر داوود احمديار
استاديار
id@kntu.ac.ir
id=ahmadyar

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/03
تعداد بازدید:
4305
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.